1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 2A 2B 2C 2D   2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F  
PONIEDZIAŁEK 1. 7.30 - 8.15                              —/j.ang.2AS 12     j.niem.1LG9/j.ang.2 IG 208 info.1 PO 207/j.ang.2 BS 12   j.ang.1AW 17/—- 1. 7.30 - 8.15         chemia 1 MR 201/  —- przedsięb.MG              13   jęz. polski AB             108 1. 7.30 - 8.15
2. 8.20 - 9.05 geografia AZ                    204                            —/j.ang.2AS 12               ———/j.ang.2BS12 chemia MR                   201 wf.1 MB G2 /j.ang2 IG 208 wf. ML G1 religia MD                           23 j.niem.1 LG 9/ j.ang.2 JB 203 2. 8.20 - 9.05 j.franc.1LL206/j.ang.2AW 17 j.ang.1IP 105/ info.2 PO 207 wf.1 KS G3 /  —— matematyka JK             107 przedsięb.MG                  114 matematyka DP         106   jęz. polski AB             108 2. 8.20 - 9.05
3. 9.10 - 9.55 j. niem. 1 IZ  16 / j.ang. 2 EL  14 wf.1 ML G1/ wf 2 JZ       G3 historia IT                       6 j.ang.1 IP 105 / —  wf 1 AM S / wf  2 MB      G2               ———/j.ang.2BS12 filozofia                   10 religia MD                     23 j.niem.1LG 9/ info2 PO 207 chemia.1MR201/j.ang.2AW17 przedsięb.  MG               114 3. 9.10 - 9.55 j.ang.1JB203/j.franc.2LL206 geografia AZ                  204 biologia HM                  103 matematyka JK             107 fizyka MG                        115 matematyka DP         106 wos ZS                                13 j.ang.1AS 15/j.ang 2 IG 208 3. 9.10 - 9.55
4. 10.05 - 10.50 wf 1 ML G1  /      wf. 2 MB G2 chemia MR                      201 j.ang.1 AW 17/j.ang.2 IG208  religia MD                      23 historia ZS                      10 j.ang. 1 IP 105 /   wf 2 KS  S wos PM                       206 geografia AZ               204 fizyka GS                     114 matematyka IA                108 biologia HM                   103 4. 10.05 - 10.50 matematyka JK             107 info1 PO207 /j.ang 2 JB 203 fizyka MG                     115 j.ang.1EB 109/ j.ang. 2 AS15 jęz. polski AB                   23 wf  1 JZ G3/ biol. 2 16 zajęcia kszt. DP                 106 historia                    10 4. 10.05 - 10.50
5. 11.00 - 11.45 jęz.polski  AB                     23 j.ang.1EB 109/j.ang.2JB 203 fizyka GS                        114 fizyka MG                      115 jęz. polski MP                 15 wf 1 AM S   /   wf 2 KS   G2 matematyka JK          107 matematyka JP           14 matematyka IA            108 wos IT                              6 geografia AZ                  204 5. 11.00 - 11.45 wos  PM                        206 matematyka AK              10 matematyka DP           106 j.niem. 1 IZ 9 / j.ang. 2 AS 15 j.ang1  IG  208/ j.ang. 2 EL17 biologia                  201 religia KB                           103 wf1 JS G1 /wf.2 JZ     G3 5. 11.00 - 11.45
6. 12.05 - 12.50 wos PM                            206 matematyka JK               107 biologia HM                   105 j.niem.1ESP203/j.niem.2 12  jęz. polski MP                 15 zajęcia kszt.DP             106 wf.1 AM S /wf.2 JZ      G3 jęz. polski AZ              16 jęz. polski AG               23 fizyka MG                        114 matematyka AK               10 6. 12.05 - 12.50 biologia BDO                103 biologia                     204 jęz. polski JS                13 wf JS                               G1 historia IT                         12 j.ang 1 EL 17/ j.niem. 2 IZ 9 info1 AM 115 / wf 2 AW     G2 chemia  EK                 201 6. 12.05 - 12.50
7. 12.55 - 13.40 inf 1AM 115 /j. niem 2 IZ   9 jęz. polski AB                  106 matematyka JP              14 biologia                     114 geografia ŁS                  204 j.niem 1 ESP 203/j.niem212 jęz. polski AZ               16 j.ang.1 EB 109/ wf.2 AW G2  historia IT                      6 jęz. polski AG                   23 chemia1 EK 201/biol.2 HM105 7. 12.55 - 13.40 zajęcia kszt. JK            107 wf.1 JZ G3 / wf 2 JS      G1 wos PM                         10 jęz. polski JS               13               —-/ biol.2 BDO 103 religia KB                   206 jęz. polski MP                    15 matematyka AK          108 7. 12.55 - 13.40
8. 13.50 - 14.35 matematyka JP                 14 wos PM                           10 info1 AM  115/ wf.2 JZ G3 matematyka AK            108 fizyka MG                      114  jęz. polski AG               23 jęz. polski AZ               16 j.ang 1 EB 109/ wf 2 AW G2 biologia                    105 biologia BDO                   103 historia IT                         6 8. 13.50 - 14.35 jęz. polski JS                13 jęz. polski AB                106       ———/ j.niem. 2   12                 ——-/  wf 2 JS   G1 chemia  EK                201 geografia ŁS                     204 religia KB                    206 8. 13.50 - 14.35
9. 14.40 - 15.25   info 1 PS  207/ j.niem. 2 12 chemia EK                    201 historia IT                        6   biologia                  105                    ——/biol. 2 BDO 103               —- /info 2 AM  115 9. 14.40 - 15.25 wos  PM                       10 fizyka MG                      114         biologia ŁS                       204   9. 14.40 - 15.25
10. 15.30 - 16.15                         /info.2 PS  207                   10. 15.30 - 16.15     j.ang 1 EG 109/  ——-           10. 15.30 - 16.15
WTOREK 1. 7.30 - 8.15                       —/j.ang.2 IG208                ——  /j.niem. 2 AM 115 jęz. polski AG               23     1. 7.30 - 8.15   j.niem1LG9/j.niem2 ESP 203            -        /wf. 2 JS  G1             -       /info.2 PO 207 zajęcia kszt. JP                14 biologia                     105                  —-/  j.ang. 2 IP 105   1. 7.30 - 8.15
2. 8.20 - 9.05                       —/j.ang.2 IG208         ———/j.ang.2 EG 109 j.franc.1 LL 206/j.ang.2 AS 17   edb MG                        201 jęz. polski AZ                16 jęz. polski AG               23 godz. wych. BDO            103   2. 8.20 - 9.05   chemia                    103 geografia AZ               204             -       /info.2 PO 207 matematyka JP                14 j.niem1ESP 203/wf.2 JS G1 wf 1 AW S  /  info. 2 AM   115        ———-/j.niem. 2 LG 9 2. 8.20 - 9.05
3. 9.10 - 9.55 matematyka JP               14   j.niem1 ESP 203/wf.2JZG3 wos IT                          10 j.ang.1 AS 17/j.franc.2 LL 206 wos PM                         107 religia MD                    13 jęz. polski AZ                16 geografia AZ               204 j.ang1 BS 12 /biol 2 BDO 103 info1AM115/ —- 3. 9.10 - 9.55           ——-/ wf 2 AW     S jęz. polski AB              108 przedsięb.MG             201 historia  IT                     16 j.ang 1 IG 208 /wf. 2 JS   G1 jęz. polski SOK               6 chemia                          105 j.niem1.1LG 9/ info2 PO 207 3. 9.10 - 9.55
4. 10.05 - 10.50 historia ZS                      10 godz.wych MG            114 jęz. polski AG                23 matematyka AK           106 jęz. polski MP               15 religia MD                       13 wf.1 AM S /j.ang.2 EG  109 przedsięb. MG             201 j.ang 1 AS 17/j.ang 2 BS 12 geografia AZ                204 jęz. polski SOK                   6 4. 10.05 - 10.50 matematyka JK            107 jęz. polski AB              108 historia PM                 203 fizyka GS                      114 j.ang1 IG 208/ info. 2 AM 115 godz. wych.              105 j.franc.1 LL 206 /wf 2 AW  G2 wf.1 JS G1 / wf 2 JZ      G3 4. 10.05 - 10.50
5. 11.00 - 11.45 jęz. polski AB                 108 fizyka MG                    114 matematyka JP             14 religia MD                      12 wos ZS                         10    jęz. polski AG                23 geografia AZ                204 wos PM                        203 fizyka GS                      114 historia IT                     16 jęz. polski SOK                   6 5. 11.00 - 11.45 wf.1 AM S  / j.franc.2LL 206 matematyka AK          106 jęz. polski JS              13 matematyka JK            107 biologia BDO                   103 wf 1 JZ G3  /info. 2 PO  207 jęz. polski MP                   15 j.ang.1AS 17/j.ang 2 IG 208 5. 11.00 - 11.45
6. 12.05 - 12.50 wf 1 ML G1  / j.ang. 2 EL 14 historia AZ                   115 religia MD                     16 muzyka MW                 10 historia ZS                    12 wf 1 AM S / info 2 PS   207 j.ang.1EP208 /j.fra.2 LL109 chemia EK                    201 matematyka IA             108 jęz. polski AG               23 matematyka AK               106 6. 12.05 - 12.50 jęz. polski JS                13 wf 1 JZG3/ j.ang. 2JB 105 wos PM                      203 godz. wych. JK            107 godz. wych.   AB             103 fizyka MG                      114 jęz. polski MP                   15 j.ang.1AS 17/j.ang 2 IG 208 6. 12.05 - 12.50
7. 12.55 - 13.40 religia MD                       13 matematyka JK           107 muzyka MW                  10 jęz. polski SOK             6 godz.wych. AS             12 historia AZ                    115 godz. wych PM            203 wf.1 MB G2 /j.ang.2 IG 109 matematyka IA             108 jęz. polski AG               23 biol.1 HM 103 / wf.2 AM   S 7. 12.55 - 13.40 fizyka MG                    114      —— /j.ang. 2 JB 105 matematyka DP         106 chemia EK                    201 religia AW                         9 j.ang1 EL 14/j.ang 2 AW 17 historia ZS                        16 matematyka AK           204 7. 12.55 - 13.40
8. 13.50 - 14.35 j.ang1JB105/ j.ang.2 EL 14 matematyka JK           107 j.ang.1 AW 17/info 2 JS 115 wf.1 ML S   /wf .2 JZ    G3  religia MD                     13 muzyka MW                  10 wos PM                        203     matematyka IA            108 chemia EK                        201 8. 13.50 - 14.35 religia AW                      9   matematyka DP         106 info1 PS 207/ j.ang.2 AS 12          jęz. polski SOK               6 fizyka MG                        114 biologia HK                 103 8. 13.50 - 14.35
9. 14.40 - 15.25 j.ang1JB105/info.2 JS   115 muzyka MW                10 j.ang.1 AW 17/ —-     godz. wych DP            106 fizyka MG                    114     wf.1 MB G2/ wf 2 ML   G1 religia AW                           9 9. 14.40 - 15.25 chemia EK                   201     info1 PS 207/    ——-         9. 14.40 - 15.25
10. 15.30 - 16.15     wf 1  ML   G1/ —     info 1 PS 207 /    ——         wf.1MB G2/ chemia 2 EK 201 10. 15.30 - 16.15 j.ang.1JB 105/j.ang 2 AW 17               10. 15.30 - 16.15
ŚRODA 1. 7.30 - 8.15           jęz. polski AG               23         j.ang.1 AW 17/ wf 2 2 AM S 1. 7.30 - 8.15     geografia AZ               204 historia IT                         6 j.ang 1 IG 208/ ————                    —-/j.niem.2 LG 9 1. 7.30 - 8.15
2. 8.20 - 9.05          ————   /info 2 JS  207 jęz. polski MP                   15 jęz. polski AG               23          ————-  /j.ang2 IG    208 wos IT                          10 j.niem2AM115/j.ang.2AW17 matematyka AK              108 2. 8.20 - 9.05 wf.1 AM S / ——   geografia AZ               204 j.ang1EB109/ j.niem. 2IZ 206 geografia ŁS                    12 j.ang1EL14/ chem. 2EK 201                  -/j.niem.2 LG 9 2. 8.20 - 9.05
3. 9.10 - 9.55 jęz. polski AB                 16 biologia ŁS                     12 jęz. polski AG                 23 godz.wych EK               201 jęz. polski MP                   15 fizyka MG                    107 historia PM                  10 j.ang1EB109/j.info2AM 115 geografia AZ              204 biol.1BDO103/j.ang.2AW17 matematyka AK              108 3. 9.10 - 9.55 jęz. polski MKR           13 j.niem.1 LG 9/  ——— wf.1 KS G3 / wf 2 JS      G1 fizyka GS                      114 j.niem 1 IZ 206 /j.ang. 2 EL 14 historia IT                        6 matematyka DP               106              —-/  j.ang. 2 IG 208 3. 9.10 - 9.55
4. 10.05 - 10.50 jęz. polski AB                 114 zajęcia kszt. JK             107 j.ang.1 AW 17/j.ang.2 IG208  chemia EK                     201 wf.1 AM S /   wf.2 MB      G2 matematyka  DP         106 jęz. polski AZ               16 biologia BDO                103 matematyka IA          108 chemia1 MR 201/j.niem2 LG 9 historia IT                        6 4. 10.05 - 10.50 wos  PM                     204 matematyka AK            23 godz. wych.   JS         13 geografia ŁS                  12 wf 1 KS G3   / j. niem. 2 IZ 206 info1 AM 115 /wf 2 JS  G1 jęz. polski MP                   15 historia                     10 4. 10.05 - 10.50
5. 11.00 - 11.45 geografia AZ                  204 wf 1 ML  G3/ j.niem.    17 wos IT                           6 geografia ŁS                  12 matematyka RW               13 matematyka  DP         106 matematyka JK          107 jęz. polski AZ                 16 matematyka IA          108 info1AM 115 /info2 JS  207 chemia EK                     203 5. 11.00 - 11.45 biologia BDO             103 jęz. polski AB                15 historia PM                 105 wf JS                             G1 chemia MR                     201 fizyka MG                     114 historia ZS                        10 matematyka AK            23 5. 11.00 - 11.45
6. 12.05 - 12.50 wos PM                         105 geografia ŁS                   12 chemia EK                   12 matematyka AK            23 biologia BDO                  103 chemia MR                  201 matematyka JK          107 geografia AZ                  204 j.ang.1AS 109/j.niem 17 wf.1 MB G2/ wf 2 ML G1 jęz. polski SOK               6 6. 12.05 - 12.50 historia ZS                 10 historia IT                      16 info1AM115/j.ang.2EP 208 jęz. polski JS                 13 jęz. polski AB                  15 wf 1 JZ G3 / j.niem. IZ 206 fizyka MG                        114 godz. wych.   LG           9 6. 12.05 - 12.50
7. 12.55 - 13.40 matematyka JP              14 fizyka MG                      114 biologia HM                 108 jęz. polski SOK              6 historia ZS                       10 j.niem 1 ESP 203/j.niem217 j.ang1EP 208/ info2JS 115 wf. MB G2/j.niem 2 AM 115 chemia MR                 201  wdż   BDO geografia AZ                   204 7. 12.55 - 13.40 matematyka JK         107 info1PO207 / j.ang.2JB 16 wos PM                       12 przedsięb.MG               13 jęz. polski AB                  15 zajęcia kszt. DP          106 j.ang 1EG 109/j.franc 2 LL  206 wf 1JS G1  / wf 2 JZ    G2 7. 12.55 - 13.40
8. 13.50 - 14.35 j.ang. 1JB 16 /edb 2MG 13 jęz. polski AB                 15 j.niem.1ESP203/ ——— jęz. polski SOK              6 j.ang.1 AS 208/  /info.2 JS 115   j.franc.1 LL 206/wf.2 JZ  G2 historia PM                   105   biol1BDO103/chemia2MR201 biol.1 HM 108 /j.niem.2 AM  9 8. 13.50 - 14.35 geografia ŁS               204 j.ang1IP 105 / info 2 PO 207 j.ang 1 EG 109 /  —- matematyka  JK           107 matematyka JP               14 matematyka DP          106 historia ZS                        10 fizyka MG                     114 8. 13.50 - 14.35
9. 14.40 - 15.25   j.niem.1ESP203/j.ang.2JB16   j.ang.1 IP105/ edb MGr                          13                            —-  /j.ang.2EG109 matematyka JP             14       9. 14.40 - 15.25                     /info2 PO  207         wos ZS                             10 j.ang.1 AS 208/    —- 9. 14.40 - 15.25
10. 15.30 - 16.15                       10. 15.30 - 16.15           —— /j.niem 2 ESP 203                        —-/  j.ang. 2 IP 105 info 1 PO 207/  ——- 10. 15.30 - 16.15
CZWARTEK 1. 7.30 - 8.15           historia AZ                    107   j.niem.1 LG 9/ ———- info.1PO 115/ —— j.ang.1BS 12/chemia2 MR 201                     / j.ang 2 JB  203 1. 7.30 - 8.15        ——— /wf 2 AW     S j.ang 1 IP 105/  ——— jęz. polski JS               13                   —-/  j.ang. 2 AW 17 j. franc1.1 LL 206/ ——— zajęcia kszt. AK         114 1. 7.30 - 8.15
2. 8.20 - 9.05     matematyka JP           14                  -/j.ang.2 EG 109   religia MD                      15 jęz. polski AZ               16 historia PM                   108 info.1PO115/j.niem.2 208 j.ang.1 BS 12 / j.ang.2 AW 17 j.niem.1LG 9/ j.ang 2 JB  203 2. 8.20 - 9.05 geografia ŁS               204 j.ang 1 IP 105/   ——— jęz. polski JS               13   biol.1BDO103/chem.2MR 201 chemia EK                   107 wf 1 AW S / j.franc.2 LL  206 zajęcia kszt. AK         114 2. 8.20 - 9.05
3. 9.10 - 9.55 j.ang.1 JB 203 /    ——-   godz.wych IT              10 j.niem.1ESP203/j.niem.2208 filozofia ZS                     12 geografia ŁS                 204 jęz. polski AZ               16 wos PM                        108 fizyka GS                     114 chemia MR                   201 j.ang.1AW17/chemia2EK 10 3. 9.10 - 9.55 jęz. polski JS               13 wf.1 JZ G2 / wf 2 JS      S religia MD                   15   zajęcia kszt. JP                14 jęz. polski SOK              6 j.ang.1 EG 109/j.ang 2 IP 105 j.niem1.1LG 9/ info2 PO 115 3. 9.10 - 9.55
4. 10.05 - 10.50 historia ZS                     10 j.niem.1ESP203/info 2PS 207 jęz. polski AG              23 chemia EK                    107 religia MD                       15 j.ang 1 IP 105 / j.ang 2 BS 12 j.ang.1 EP 208/wf. 2 JZ G2 matematyka JP            14 wf. ML                          G1 biologia BDO                103 wos IT                             201 4. 10.05 - 10.50 jęz. polski JS               13 matematyka AK            16 zajęcia kszt. DP         106 fizyka GS                        114 wf 1 KS G3 / wf. 2 JS       S jęz. polski SOK              6 religia KB                          108 j.niem1.1LG 9/ info2 PO 115 4. 10.05 - 10.50
5. 11.00 - 11.45 filozofia ZS                     10 historia AZ                       107 jęz. polski AG              23 wf.1 ML G1/  wf. 2 JZ    G2 jęz. polski MP                15 j.niem 1 ESP 203/j.niem217 religia MD                   105 biologia BDO               103 j.niem.1LG9/j.ang2 BS 12 matematyka IA             108 godz. wych. SOK              6 5. 11.00 - 11.45 religia AW                    204 godz. wych.   AK          16 j.ang1EG109/ j.ang. 2EP 208 info1 PS 207 /info. 2 PO 115 wf 1 KS G3   / j. niem. 2 IZ 206 historia IT                      201 matematyka DP               106 przedsięb.MG             13 5. 11.00 - 11.45
6. 12.05 - 12.50 godz. wych. IZ               206 religia MD                        105 wf.1 ML G1/wf .2 JZ    G2  matematyka AK            16 wos ZS                          10 j.niem 1 ESP 203/j.niem2 17 biologia BDO              103 fizyka MG                     114 jęz. polski AG               23 matematyka IA            108 jęz. polski SOK                 6   6. 12.05 - 12.50 matematyka JK           107 religia AW                     204 j.ang1EG109/ j.ang. 2EP 208 info1 PS 207 /info. 2 PO 115 historia IT                         201 matematyka DP           106 przedsięb.MG                   13 religia KB                     14 6. 12.05 - 12.50
7. 12.55 - 13.40 wf 1 ML G1 / wf. 2 MB  S info1 PS 207 /wf.2 JZ    G2 edb 1MGr 201/j.niem.17 biologia                    16 matematyka RW            13   geografia AZ               204 religia MD                    105 godz. wych. IA            108 jęz. polski AG                23 religia AW                       203 7. 12.55 - 13.40 historia ZS                    10 historia IT                      12 j.niem1IZ206/info2 AM 115 matematyka JK              107 biologia BDO                   103 zajęcia kszt. DP           106 jęz. polski MP                   15 fizyka MG                   114 7. 12.55 - 13.40
8. 13.50 - 14.35 fizyka MG                     114 matematyka JK             107 historia IT                    10 wdż  BDO                     103 matematyka RW            13     j.ang. 1 EB 109/  ——- religia MD                    105 j.niem.1AM 115/  ———- wf.1 MB  S  / ——— 8. 13.50 - 14.35 przedsięb. MG             201 biologia                    16 geografia AZ               204 religia AW                       203 j.niem 1 IZ 206/j.ang 2 EL 208 religia KB                      14 jęz. polski MP                   15   8. 13.50 - 14.35
9. 14.40 - 15.25             ——/j.ang.2 EL 208 edb MGr                         23   historia IT                      10               9. 14.40 - 15.25       j.ang1EB109/ j.niem. 2 IZ206 info 1 AM 115 /  ———-       9. 14.40 - 15.25
10. 15.30 - 16.15   j.ang. 1 EB 109/ ——-                   10. 15.30 - 16.15                 10. 15.30 - 16.15
PIĄTEK 1. 7.30 - 8.15   j.ang. 1 EB 109  / ——-     j.ang.1 AS 204 /  ——- info 1 PS 207 /    —— wos PM                       23 chemia EK                     114                 —-/info.2PO  115      1. 7.30 - 8.15 j.franc.1LL 206/ wf 2 AW G2 przedsięb.MG               16 j.ang.1 EG 109 /wf 2 JS  G1    j.ang 1 IG 208 /j.ang.2EL 13     j.niem.1LG 9/ ———- 1. 7.30 - 8.15
2. 8.20 - 9.05   wf. 1 ML   G3 / wf 2 JZ  S          ——— /j.niem.2 IŁ/203   j.franc.1 LL 206 / ——- j.ang 1 IP 105 / j.ang 2 BS 12 historia PM                  23 j.ang.1 EB 108/j.ang 2 IG 208 j.ang1AS 204 /info2 PO 115 przedsięb.  MG               16     —————/ biol. 2 HK 103 2. 8.20 - 9.05 historia ZS                    10 wos IT                            6 chemia EK                     114 j.niem 1 IZ  17/  ——- chemia1MR 201/j.ang.2EL13         ———/ wf. 2 JS  G1 j.ang.1 EG 109/ wf 2 AW G2 j.niem.1LG 9/ ———- 2. 8.20 - 9.05
3. 9.10 - 9.55 j. niem. 1 IZ  17 / j.ang. 2 EL  13 jęz. polski AB                 15                —-/edb 2 MG  16 wf.1 MLG2/j.ang.2 EG 109 chemia EK                      114 j.ang 1 IP 105 / info 2 PS 207 wf 1 AM   S / j.fran. 2LL206 wos PM                           23 chemia MR                   201 j.ang.1 BS 12 /j.niem.2 LG 9 biologia HM                   103 3. 9.10 - 9.55 godz. wych. ZS            10 info1 PO 115 / wf. 2 JS G1 wf 1 KS S /j.niem 2    203 matematyka JK         107 matematyka JP                14 matematyka DP         106 godz. wych.   AW              6 j.ang.1AS204/j.ang 2 IG 208 3. 9.10 - 9.55
4. 10.05 - 10.50  edb 1 MG  16/j.niem.2 IZ    17 jęz. polski AB                 15 wf.1 ML G1/j.ang .2 IG   208  j.ang.1 IP 105/ wf. 2 JZ G3 matematyka RW             106 wf 1 AM G2  /wf 2 KS     S info 1PS207/j.ang.2 EG 109 matematyka JP               14 historia IT                        6 chemia MR                    201 matematyka AK             108 4. 10.05 - 10.50 chemia EK                   114 geografia AZ                 204 religia MD                      203 zajęcia kszt. JK         107 fizyka MG                        12 geografia ŁS               103 wos ZS                            10 info1PO115/j.niem.2 LG 9 4. 10.05 - 10.50
5. 11.00 - 11.45 matematyka JP                 14 fizyka MG                       10 geografia ŁS                   103 edb  MG                        16 info.1 PS 207/ j.franc. LL 206 matematyka  DP          106 matematyka JK          107 geografia AZ                   204 religia MD                      203 historia IT                        6 wf.1 MB G3  /  wf 2 AM G1 5. 11.00 - 11.45 jęz. polski JS               13 chemia                      201 j.niem1 IZ 17/j.ang2 EP 208 wf JS                           S jęz. polski AB                  15 chemia EK                  114 wf 1 AW G2/ j.ang.2 IP  105 info1PO115/j.niem.2 LG 9 5. 11.00 - 11.45
6. 12.05 - 12.50 chemia                          13 religia MD                       23 zajęcia kszt. JP               14 matematyka AK            108 wf.1 AM  S / wf.2  MB      G3 edb MGr                       16 jęz.franc.1LL 206 / —— info 1 JS 115 / wf 2 AW G2 wf. ML                           G1 geografia AZ                  204 fizyka MG                       10 6. 12.05 - 12.50 j.ang.1JB 105/info 2AM 207 j.niem1LG9/j.niem2ESP 203 zajęcia kszt. DP            106 biologia ŁS                105 chemia MR                     201 chem.1EK114/j.ang2 AW 17 historia ZS                        10 jęz. polski AB                15 6. 12.05 - 12.50
7. 12.55 - 13.40 biologia ŁS                       103       ———- /j.ang.2 JB 105  religia MD                        23 jęz. polski SOK                6       godz.wych AZ              204 przedsięb.  MG              16 wf.1 MB   G3 / wf 2 ML  G1 chemia 1 EK 114/j.niem.2 AM 207 7. 12.55 - 13.40 wf.1 AM S / j.ang 2 AW   17 j.niem1LG9/j.niem2 ESP203 fizyka MG                      10 jęz. polski JS              13 religia AW                       16 biol. 1107 / —— matematyka DP             106 jęz. polski AB                15 7. 12.55 - 13.40
8. 13.50 - 14.35 j.ang.1 JB 105 /wf 2 MB   G3   j.ang.1 AW 17/  ——— zajęcia kszt.SOK             6         biologia                     107 religia MD                       23   8. 13.50 - 14.35 info 1 AM 115 /  —— religia AW                      16   jęz. polski JS              13   j.niem1ESP203/ ——-   geografia ŁS                 103 8. 13.50 - 14.35
9. 14.40 - 15.25 religia MD                         105     info 1 JS  115 / ——               9. 14.40 - 15.25       religia AW                   14         9. 14.40 - 15.25
10. 15.30 - 16.15                       10. 15.30 - 16.15                 10. 15.30 - 16.15