Ogłoszenie Dyrektora

Dyrektor II LO im. M. Konopnickiej ogłasza nabór uczniów na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze w ramach projektu z RPO WM na lata 2014-2020 – „Przez kształcenie do sukcesu” w następujących rodzajach zajęć:
1. Zadanie 2, typ 1b – kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj. zajęcia dodatkowe z następujących przedmiotów:
– język angielski – 2 grupy, po 10 uczniów;
– matematyka – 3 grupy, po 20 uczniów;
– zajęcia kulturalne – 1 grupa 25 uczniów.
2. Zadanie 5, typ 2c – kształcenie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematycznych tj. zajęcia dodatkowe prowadzone metodą eksperymentu z następu-jących przedmiotów:
– fizyka – 2 grupy, po 16 uczniów;
– chemia – 2 grupy, po 16 osób.
3. Zadanie 10, typ 3d – program rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania tj. zajęcia dodatkowe z programowania:
– zajęcia z algorytmiki i programowania – 2 grupy po 6 uczniów.

Uczniowie, którzy chcą brać udział w/w zadaniach proszeni są o pobranie dokumentów ze strony internetowej szkoły. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do dnia 28.11.2016r do asystenta koordynatora projektu Grzegorz Stępnia. O przyjęciu na dany rodzaj zajęć decyduje powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna. Wszelkich dodatkowych informacji o projekcie udziela Grzegorz Stępień sala 114.
Regulamin uczestnictwa zajęć dostępny na stronie internetowej oraz u asystenta koordynatora w sali 114.

Załączniki:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Pisemna zgoda rodziców, opiekunów

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 Formularz zgłoszeniowy