Stypendia naukowe

 

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych
opracowanych dla szkoły – II Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej 
w Radomiu, ul. Kusocińskiego 8
na podstawie Ustawy z dnia 16.12.2004r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. nr 281, poz. 2781)

§1

Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

§2

Stypendium za wyniki w nauce uczniowi, może być przyznane, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,6 (wysokość średniej może ulec zmianie w zależności od wielkości środków finansowych przyznanych na ten cen, ilości uczniów ubiegających się o stypendiów) i ocenę z zachowania co najmniej dobry w okresie (półroczu) poprzedzającym okres (półrocze), w którym przyznaje się to stypendium.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym i ocenę z zachowania co najmniej dobry.

§3

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu ( półrocza) nauki w danym typie szkoły.

§4

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz z opinią Dyrektorowi Szkoły

§5

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (półroczu).

§6

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 Ustawy z dnia 28 lipca 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§7

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków przyznanych na ten cel
w budżecie Szkoły przez organ prowadzący.

§8

Komisję Stypendialną powołuje na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły.