System Ewaluacji Oświaty

Nadzór Pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty
 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 14 kwietnia 2010 – 16 kwietnia 2010 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji.

Badaniem objęto 375 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 143 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 34 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły: efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej, procesy zachodzące w szkole, funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym i zarządzanie szkołą.

Raprot ewaluacji całościowej (wersja skrócona) (plik *.pdf 342 KB)
Data ostatniej modyfikacji: 15:23 23.12.2010
Raport z ewaluacji – wersja pełna

 

Wnioski z ewaluacji:

 1. Efektem analizy jakościowej i ilościowej jest bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego. Od trzech lat zauważalny jest wzrost liczby uczniów przystępujacych do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
 2. Wszyscy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności na miarę swojego potencjału intelektualno – emocjonalnego.
 3. Uczniowie są uczestnikami i inicjatorami wielu działań podejmowanych w szkole i poza nią.
 4. Respektowanie norm społecznych w szkole skutkuje poczuciem bezpieczeństwa uczniów i pracowników.
 5. Celem realizowanej w szkole koncepcji pracy jest zapewnienie dobrego klimatu i atmosfery pracy i nauki, kultywowanie tradycji, działalność artystyczna uczniów oraz wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli.
 6. Oferta edukacyjna szkoły jest zgodna z potrzebami uczniów i rynku pracy, pomaga rozwijać aspiracje i zainteresowania uczniów.
 7. Procesy edukacyjne sa monitorowane i doskonalone.
 8. Nauczyciele podejmują rózne formy współpracy z uczniami, jednak zdarza się, ze nie uwzgledniają ich opinii w obszarze doskonalenia procesów edukacyjnych.
 9. Nauczyciele współdziałają ze sobą w realizacji przedsięwzieć na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.
 10. Cała społeczność szkolna czuje się odpowiedzialna za przestrzeganie wprowadzonych zasad kształtujących postawy uczniów, kontynuując proces wychowawczy podjęty przez rodziców.
 11. Szkoła pomaga uczniom w określaniu swojego potencjału i stwarza warunki do rozwoju zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi.
 12. Uczniowie wskazują na niedostatek pomocy nauczycieli w przypadku trudnosci w nauce.
 13. Szkoła jest uznana jako otwarta na potrzeby i inicjatywy podejmowane przez przedstawicieli środowiska lokalnego.
 14. W szkole udokumentowana jest działalność zespołów, które dokonują analizy efektów swojej pracy.
 15. Dyrektor i nauczyciele z zaangażowaniem uczestniczą w ewaluacji wewnętrznej, wypracowując wnioski służące wprowadzaniu pozytywnych zmian w funkcjonowaniu szkoły.
 16. Systematyczna praca w celu poprawy bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły zapewnia realizację podstawy programowej.