Wszystkie wpisy, których autorem jest 100D

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Procedury maturalne 2016

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie maturalnym, w tym przede wszystkim dotyczących:
  1. przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe (sekcja 2.1.)
  2. harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego (patrz: komunikat dyrektora CKE o harmonogramie);
  3. warunków przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (sekcja 3.7.) lub poprawkowym (sekcja 3.8.)
  4. rodzajów dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (sekcje 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9.)
  5. opłat za egzamin maturalny (sekcja 20.); należy zwrócić uwagę rodziców na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych przez zdających, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym
  6. przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (pkt 12.4.1.) oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.)
  7. możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej (pkt 15.5.1.).
 2. Do 30 września 2015 r. rodzice uczniów powinni zostać zapoznani z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 3. Rodzice uczniów powinni zostać poinformowani o tym, gdzie można znaleźć stosowne formularze (np. na stronie internetowej CKE i OKE, stronie internetowej szkoły).

Procedury maturalne 2016

Procedury maturalne

Procedury organizacji matury 2017 r.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Procedury organizacji matury 2016. 

Wewnątrzszkolna Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku 2015/2016

Zasady zgłaszania się na egzamin maturalny w 2016 roku absolwentów.

Czytaj dalej

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

Egzaminy poprawkowe:

25.08.2015 – matematyka – 8:00 s. 114

26.08.2015 – geografia – 8:00 s. 114
26.08.2015 – j.angielski -10:00 s. 114
26.08.2015 – j.polski – 8:00 s. 115
26.08.2015 – historia – 10:00 s. 115

Egzaminy klasyfikacyjne:

24.08.2015 – j.rosyjski, j.francuski, j.niemiecki – 9:00

Wpis przeniesiony do archiwum 29.08.2015

TURBOLANDESKUNDE

21 maja 2015r. uczennice kl. 2A:  Magda Warchoł, Julia Krawczyk, Daria Bogucka brały udział w finale  I Ogólnopolskiego Konkursu  TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO.

Opiekun: Lidia Grelak-Choraczyńska, Edyta Szczepańska-Pałka