Historia

Był rok 1902. Pani Józefa Julia Waręska uzyskawszy zgodę od władz carskich otworzyła w Radomiu przy ul. Górki Lubelskie 13 – Prywatną Czteroklasową Szkołę Żeńską z programem progimnazjum rządowego. Należy podkreślić, że pensja pani Waręskiej była jedyną placówką, w której wykładali wyłącznie Polacy. Prywatna pensja pani Waręskiej istniała do 1911 r. W tym samym roku przejęta została przez Towarzystwo Niesienia Pomocy Uczącym się założone przez Stefana Sołtyka. Wówczas uzyskała nową nazwę: siedmioklasowa Szkoła Handlowa Żeńska w Radomiu. Pierwszym dyrektorem „naszej” szkoły został Stefan Sołtyk. W 1915 r. dyrektorem został mec. Józef Dobrzański. Z początkiem roku 1915/ 16 szkołę przemianowano na ośmioklasową Szkołę Handlową Żeńską. W 1917 r. młodzież ucząca się i profesorowie otrzymali nowy gmach po izbie skarbowej przy ul. Lubeskiej 41. W 1925 roku przyjęła ona nazwę: Gimnazjum Filologiczne Żeńskie i imię patronki Marii Konopnickiej. 20.11.1931 r. obowiązki dyrektora objęła pani Maria Papiewska – długoletnia przełożona. Następnie w latach 1932 – 39 dyrektorką naszej szkoły była pani Wacława Chrzanowska. W wyniku reformy szkolnictwa polskiego z dniem 11 marca 1932 r. Szkoła przyjęła nazwę: Czteroletnie Gimnazjum i Dwuletnie Liceum o typie humanistycznym. Z okazji 90 rocznicy urodzin patronki w 1932r. Szkoła otrzymała sztandar.

Radom został zajęty przez Niemców 8 września 1939 r. Szkoły przestały istnieć. Budynek 'Konopniczanek” przejęty został przez władze okupacyjne. 9 listopada 1939 r. aresztowano Stefana Sołtyka. Nauka na kompletach odbywała się w prywatnych mieszkaniach uczniów i nauczycieli. Praca i nauka na kompletach pochłonęła wiele ofiar. Ginęła młodzież, ginęli nauczyciele. Stefan Sołtyk – więzień wielu obozów koncentracyjnych, zmarł z wycieńczenia już po wyzwoleniu w 1945 r.

Następnym dyrektorem szkoły została Pani Kazimiera Mazurek – Sendek, pełniła funkcję dyrektora do dnia 31.08.1952 r. Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty szkołę przejęło państwo tworząc ogólnokształcącą szkołę stopnia podstawowego i licealnego. W roku 1952 nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. Na rok szkolny 1952/ 53 dyrektorem został Stanisław Zapała a bezpośrednio po nim Wiktoria Sulik – Pietrkiewicz. Później przez kolejny rok obowiązki te pełnił Zygmunt Rogóz. Od 1.09.1959 r. dyrektorem została Zofia Granat. W 1953 roku utracono imię patronki. Otrzymano kolejną nową nazwę: Szkoła Podstawowa i IV Liceum Ogólnokształcące. Reorganizacja szkolnictwa w 1956 r. przyniosła kolejną zmianę nazwy: Szkoła Podstawowa i II Liceum Ogólnokształcące.

W listopadzie 1966 r. szkoła otrzymała nowy budynek przy ul.Kusocińskiego 8 w miejscu uświęconym krwią bohaterów Powstania Styczniowego. W roku 1967/ 68 staliśmy się szkołą koedukacyjną. W roku 1972 dyrektorem zostaje mgr Stanisława Dębska. 12.10.1974 r. szkoła otrzymała „Medal Komisji Edukacji Narodowej”. W końcu lat 70-tych i w latach 80-tych chętnie i często odwiedzały szkołę delegacje zagraniczne z: ZSRR, Japonii, Niemiec. Gościli u nas także wybitni poeci, pisarze, twórcy kultury.

Obok sukcesów na niwie kulturalnej, na koncie szkoły jest wiele znaczących osiągnięć sportowych. W 1978 r. zespoły koszykarek i siatkarek uczestniczą w półfinałach Mistrzostw Polski. Sukcesem szkoły jest również, trzykrotne zdobycie Złotego Lauru Młodości w konkursie pod hasłem „Młodością silni”.

1 września 1991 r. – to zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Obowiązki te przejmuje były nauczyciel liceum mgr Bogdan Bemat. Dziesięcioletni okres kierowania szkołą przez dyrektora Bogdana Bernata to lata dalszego prężnego rozwoju oraz dbałości o poprawę wyników nauczania. Szkoła staje się bardzo popularna w środowisku radomskim, co zaowocowało coraz większa liczbą kandydatów oraz zwiększeniem liczby oddziałów w kolejnych latach – 29 oddziałów liczących 1000 uczniów w roku szkolnym 2000/2001. W 1997 r. szkoła nawiązuje kontakt z liceum ogólnokształcącym w Prilepie w Macedonii. Efektem tej współpracy są wzajemne wizyty młodzieży naszego liceum i macedońskiego w Polsce i Macedonii, które umożliwiają przedstawienie kultury i historii swoich krajów.

Na tle wielu sukcesów szkoły w tym okresie, wyjątkowe miejsce zajmują osiągnięcia chóru „Campanella” pod kierownictwem pani Marii Siczek. Istnieje on od 1992 r. początkowo jako chór żeński, później – mieszany. Uświetnia on swoimi występami liczne uroczystości szkolne i miejskie. Od początku swojej działalności bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych, zdobywając wysokie miejsca i wyróżnienia m.in. druga nagroda w tym konkursie w 2007r. oraz 1 miejsce w XVIII Konkursie chórów a’ apella w 1998 i 1999 r. Ważnym elementem działalności chóru jest organizowanie koncertów charytatywnych na rzecz chorych dzieci.

Obok sukcesów na niwie kulturalnej, na koncie szkoły jest wiele znaczących osiągnięć sportowych. Od roku 1996 rokrocznie drużyna dziewcząt zajmuje 1 miejsce w Wojewódzkich mistrzostwach Szkół Ponadpodstawowych w Piłce Siatkowej i 1 miejsce w Mistrzostwach Radomia w Siatkówce Plażowej. Szkoła jest również, zwycięzcą we współzawodnictwie sportowym województwa w 1998 roku a w 2000 zajmuje drugie miejsce.

Szczególnym wydarzeniem w życiu szkoły było obchodzone wyjątkowo uroczyście 7 czerwca 2000 r. Święto Patronki. Połączone ono zostało z odsłonięciem tablicy pamiątkowej, poświęconej pamięci pierwszego dyrektora szkoły – Stefana Sołtyka, oraz z przekazaniem pierwszego sztandaru z roku 1932. Sztandar i tablicę na uroczystej mszy św. poświęcił Biskup Jan Chrapek.

W XXI wiek szkołę wprowadził dyrektor Witold Maszczyński. Był to okres trudny, bo związany z szeregiem reform w dziedzinie edukacji, jednakże dyrektor dobrze poradził sobie z tym wyzwaniem. Świadczą o tym wyniki pierwszej Nowej Matury. Szkoła zajęła drugie miejsce w Radomiu w procentowym zestawieniu ilości uczniów, którzy zdali maturę w stosunku do ogólnej liczby maturzystów.

Osiągnięcia na polu kultury i sportu dopełniają sukcesy naukowe. Uczniowie startują w olimpiadach przedmiotowych (geograficznej, historycznej, wiedzy o społeczeństwie, języka rosyjskiego), osiągając bardzo dobre wyniki. Kwalifikują do eliminacji centralnych.

W szkole organizowane są liczne wycieczki krajowe i zagraniczne. Nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do Paryża, Rzymu gdzie spotkali się z papieżem Janem Pawłem II, uczestniczyli także we mszy św. na szczytach Alp oraz dotarli do najdalej wysuniętego na zachód punktu Europy, przylądka Roca w Portugalii.

W roku szkolnym 2006/07 zmieniła się dyrekcja szkoły. Od tego momentu na stanowiskach dyrektorskich zasiadają p. Anna Łapieniecka i p. Jolanta Zielińska.

W latach 2007/08 i 2008/09 za środki z Europejskiego Funduszu Społecznego powstały dwie nowe pracownie komputerowe w sumie 30 stanowisk do dyspozycji uczniów. Otwarte zostały dwa Centra Multimedialne – jedno w Bibliotece szkolnej, drugie – w sali 208. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z dobrodziejstw internetu bezpłatnie, jak i mają dostęp do laserowej drukarki i wysokiej klasy skanera.

Od roku 2008/09 w szkole przywrócono klasę matematyczno-informatyczną.

W latach 2007-2009 za środki z budżetu gminy miasta Radomia została zmodernizowana stolarka okienna, wybudowany parking oraz wykonana termomodernizacja dachu. W roku 2009 przeprowadzono kompletną termomodernizację elewacji.

Remonty korytarzy oraz niektórych sal lekcyjnych w latach 2008-2009 zostały przeprowadzone dzięki funduszom szkolnym i Rady Rodziców.

W roku szkolnym 2008/09 został wdrożony Elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce firmy Librus.