Wyprawka Szkolna

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2016-2017

Z programu mogą skorzystać:

– uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego.

–  uczniowie:

1)    słabowidzący,
2)    niesłyszący,
3)    słabosłyszący,
4)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących.

Oświadczenie o dochodach