Regulamin naboru

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

Zintegrowany system zarządzania oświatą
na terenie Gminy Miasta Radomia
vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne
oswiatawradomiu

Regulamin naboru w roku szkolnym 2016/2017:

1. Warunkiem starania się o przyjęcie do II LO jest ukończenie gimnazjum.

2. O przyjęciu do Liceum decyduje suma punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 200. Składają się na nią:

a) 100 punktów – liczba możliwych punktów za egzamin gimnazjalny. Szczegółowe wyniki wyrażone w skali procentowej do zadań z zakresu: j.polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2) zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia z dnia 27 stycznia 2016 r.

b) liczba punktów za oceny z 4 przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zasadami podanymi w tabeli

 

Ocena Ilość punktów
Celujący 20 punktów
Bardzo dobry 16 punktów
Dobry 12 punktów
Dostateczny 8 punktów
Dopuszczający 2 punkty

c) Liczba punktów za udokumentowane osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Osiągnięcia
Liczba punktów

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

10
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
7
tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
10
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
7
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
7
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
3
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5
tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7
tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3
tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu
międzynarodowym 4
krajowym 3
wojewódzkim 2
powiatowym 1
w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych powyżej na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt.
za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 2

 

3. Maksymalnie 100 pkt. za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły przy jednakowej ilości punktów mają:

  1. sieroty, wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych (zaświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste),
  2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (opinię wystawia publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna),
  3. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki (informację wpisuje gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły),

5. Niedotrzymanie terminów związanych z procedurami naboru elektronicznego oraz niezłożenie w odpowiednim terminie do szkoły pierwszego wyboru wymaganych dokumentów spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

6. Do szkoły przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

7. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła przyjmuje kandydatów w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Załącznik nr 3 do Wniosku: Oświadczenie Rodzica/Opiekuna o Kryteriach Naboru – proszę wypełnić w przypadku, gdy dziecko spełnia choć jedno z podanych kryteriów i dołączyć do Wniosku.

Dokumenty, które powinieneś złożyć do szkoły, do której się dostałeś:

  • oryginał świadectwa,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • dwie fotografie,
  • kwestionariusz osobowy, którego wzór będziesz mógł pobrać w sekretariacie lub od Komisji Rekrutacyjnej w Szkole.