Kursy szkoleniowe dla nauczycieli

Dyrektor II LO im. M. Konopnickiej ogłasza nabór na kursy szkoleniowe dla nauczycieli opisane poniżej w ramach programu „Przez kształcenie do sukcesu”. Wszystkie kursy są bezpłatne. Osoby zainteresowane mogą pobierać dokumenty potrzebne do rekrutacji u zastępcy dyrektora. Rekrutacja trwa do 21.04.2017r.

 1. Szkolenie z zakresu stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

Zadanie 1 Typ 1a Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

Szkolenie z zakresu stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych skierowane jest do 169 nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych.

Program szkolenia powinien uwzględniać poniższe zagadnienia:

 1. włączanie umiejętności kluczowych do procesu dydaktycznego,
 2. integrowanie kompetencji informatycznych w zakres nauczania matematyki, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz języków,
 3. wprowadzanie do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych elementów motywacji związanych z podejmowaniem dodatkowych aktywności w tym zakresie przez dziewczęta, co będzie miało pozytywny wpływ na dokonywanie w przyszłości wyborów zawodowych bez względu na stereotypowe postrzeganie poszczególnych gałęzi wiedzy,
 4. wspomaganie uczniów osiągających słabe wyniki w przedmiotach z kompetencji kluczowych oraz w jaki sposób wspierać w rozwijaniu zainteresowań uczniów zdolnych,
 5. wykorzystywanie metod aktywizujących, w tym nowoczesnych metod pedagogicznych, komunikacji i umiejętności interpersonalnych,
 6. rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności u uczniów,
 7. interdyscyplinarne podejście do nauczania kompetencji kluczowych.

Szkolenie realizowane dla 10 grup (po około 17 osób w grupie), po 24 godziny dla każdej z grup.

W szkoleniu weźmie udział 169 nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych, wskazanych przez Zamawiającego, uczących poniższych przedmiotów:

 • język polski;
 • języki obce;
 • matematyka;
 • geografia;
 • biologia;
 • fizyka;
 • chemia;

W ramach szkolenia monitorowane będzie nabycie wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu nauczania kompetencji kluczowych, w tym właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

ETAP I – wszyscy nauczyciele zostaną objęci badaniem. Zostanie przeprowadzona ankieta badająca stan wyjściowy wiedzy i samooceny nauczycieli przez trenerów prowadzących szkolenia.

ETAP II – obejmie monitoring postępów nauczycieli prowadzony przez trenerów prowadzących szkolenie. Nauczyciele poprawią swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania kompetencji kluczowych w ramach nauczanego przedmiotu (80% nauczycieli), poprawią swoje kompetencje z kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie (80% nauczycieli).

ETAP III – po zakończeniu wsparcia będzie ankieta badająca stan końcowy na podstawie kryteriów oceny z Etapu II.

ETAP IV – koordynator porówna uzyskane wyniki etapu III z przyjętymi wymaganiami z etapu II, po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Szkolenie będzie realizowane w szkołach, w pracowniach bezpłatnie udostępnionych przez Zamawiającego na ten cel.

Szkoły biorące udział w zadaniu: I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, VIII LO, IX LO, XI LO, ZSE, ZST, ZSP, ZSS

W szkoleniu przewiduje się udział 13 nauczycieli przedmiotów język polski, języki obce, matematyka, geografia, biologia, fizyka, chemia z każdej szkoły.