Kwalifikacja na szkolenia z Office 365 – Projekt Województwa Mazowieckiego

W związku udziałem II Liceum projekcie pt: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, odbędą się szkolenia w formie zdalnej dla:
4 nauczycieli (szkolenie w wymiarze 30 h obejmujące m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego)
oraz
10 uczniów (szkolenie w wymiarze 5 h szkoleniowych w zakresie praktycznego wykorzystania Platformy Office 365)

Po zrealizowaniu szkoleń, realizator wystawi imienne certyfikaty uczestnictwa.

UWAGA! Obowiązują kryteria kwalifikujące na szkolenie. Szczegóły dostępne są w Regulaminie: https://2lo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/administrator_2lo_radom_pl/EQFbsUB2eQtJv5DvjZ3Ra1gBh4O3I2WTjYDlWGX0B_8bXg?e=vHYGXn

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w Forms:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dIZnKjLO9kSM7b8ODXfQNLKjq-bUVaZGjihl-i0ZDUxUODRaSE01Vk5XU09KS0VKMzNJNVVEUjVGUi4u

Zgłoszenia poprzez powyższy formularz można przesyłać do 12 listopada 2020 r. do godz. 16:00 23:45 – termin przedłużony.
W przypadku zgłoszeń równopunktowanych, kryterium ex-aequo będzie data wpływu KOMPLETNEGO zgłoszenia (tj. formularz + ewentualne załączniki).

Wypełnienie formularza nie oznacza kwalifikacji na szkolenie. Osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do udziału w programie zostaną powiadomione mailowo.

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu, dane kontaktowe: ul. Kusocińskiego 8, 02-093 Warszawa, tel. (48) 3641180, email: sekretariat@2lo.radom.pl, Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@2lo.radom.pl.