Matura Poprawkowa

Zgodnie z Komunikatem Dyrektora OKE w Warszawie z dnia 10 lipca 2015r  informujemy:

Egzaminy pisemne ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych odbywają się: 25 sierpnia 2015 roku od godziny 9.00

Poprawiający egzamin stawiają się 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu  z dowodem osobistym i długopisem/piórem z czarnym atramentem.
Obecność obowiązkowa!

Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy tylko tych zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju/czerwcu br., nie zdali jednego przedmiotu obowiązkowego i zostali zgłoszeni przez dyrektora szkoły w terminie do 10 lipca 2015 roku. Wszystkie egzaminy – ustne i pisemne są przeprowadzane w szkole macierzystej wg obowiązujących procedur egzaminacyjnych.